طراحی عصبی

طراحی عصبی

باید مغز و سیستم عصبی انسان را بشناسیم تا بتوانیم محصولات بهتری طراحی کنیم.